• Pål Nes

SEGL: Avlat – legedommens, forsoningens og forvandlingens nåde

Hvordan kan vi forklare ‘avlat’ og ‘skjærsild’ slik at deres formidling av legedommens, forsoningens og forvandlingens nåde blir tydeligere?


Artikell med tittelen "Avlat – legedommens, forsoningensog forvandlingens nåde" av diakon i St Paul menighet Henrik von Achen fra SEGL 2015.


Artikkelen er hentet fra SEGL 2015, utgitt på St Olav Forlag, innspilt og produsert av "Kristent arbeid blant blide og svaksynte" (KABB) lest av Randi Hasselgård gjenngitt med tilatelse.


St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212


www.kabb.no

www.segl.no

www.stolavforlag.no
0 kommentarer